Науково-методична діяльністьВикористання рецептивних видів діяльності
при виконанні проектів для формування
мовленнєвої компетентності учнів.


Із досвіду роботи вчителя англійської мови Миронівського навчально-виховного комплексу Миронівської районної ради Київської області

У сучасному суспільстві якість освіти є головним аргументом у забезпеченні високого рівня життєвої та професійної компетентності людини, який би задовольняв потреби особистості, суспільства й держави. Тому від випускника сучасної школи вимагається високий рівень самостійності, розвинене продуктивне мислення і сформованість таких ключових компетентностей, як міжособистісна, соціальна, інформаційна та ряд інших. А зі зміною соціальних вимог до людини змінюється зміст, методи і форми освітнього процесу, який готує майбутніх випускників до дорослого життя і трудової діяльності.

В умовах зростання значення діяльнісного та компетентнісного підходу до підготовки учнів і прагнення України інтегруватися до європейського освітнього простору зростає потреба застосування в навчальному процесі ефективних методів, спрямованих на формування компетентності учнів. Нові цінності та орієнтири освіти, а також сучасні досягнення науки і техніки багато в чому визначають вибір методів навчання, в якому педагоги на даному етапі розвитку освіти все частіше віддають перевагу активним та інтерактивним педагогічним технологіям. Яскравим прикладом цього може служити метод проектів.

Набуваючи все більшої популярності, метод проектів отримав широке застосування в педагогіці двадцятого століття,адже педагогічна наука довела значний вплив впливу методу проектів на формування мотивації до навчання, підвищення пізнавального інтересу школярів, розвитку творчих здібностей.

Ефективний метод проекту і при вивченні іноземної мови. Він передбачає опору на творчість школярів, заохочення їх до дослідницької діяльності, дозволяє реально інтегрувати різні навчальні предмети, використовувати різні режими роботи учнів, організовувати навчання в співпраці. Проектна робота – вид роботи (переважно в групах), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійською мовою – альбому, подання інформації тощо. Мета цього виду роботи – дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. Проектні роботи ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане учнями, що мають різний рівень підготовки. У процесі проектної діяльності учні реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою.

Практична мета виконання певної проектної роботи може базуватись на удосконаленні різних умінь та навичок. Деякі роботи вимагають більше практики усного мовлення, інші більше спрямовані на розвиток навичок письма, ще інші вимагають застосування певних артистичних здібностей. Якісь завдання більше підходять для індивідуальної роботи, інші - для роботи в парах або малих групах. Дуже важливо допомогти учням обрати завдання та такі методи його виконання, щоб вони почувалися максимально комфортно.

Використання методу проектів на уроках англійської мови в школі буде найбільш ефективним при дотриманні наступних умов:
наявність вибору теми проекту і форм організації роботи;
систематичний розвиток навичок проектної діяльності;
різні способи формування груп;
підвищення значення презентаційно-оцінного етапу роботи і т.д.

Незважаючи на «сучасний» статус, дана технологія має багаторічну історію. Проектна методика в освітньому процесівикористовується вже близько ста років. Науковим описом методу проектів займалися американські педагоги і філософи Д. Дьюї, У. Кілпатрик, Е. Коллингс та ін, грунтуючись на постулатах прагматичної педагогіки, що проголосила принцип «навчання за допомогою розподілу». Провідна ідея цієї наукової школи полягала в необхідності організації навчання таким чином, щоб виконувана дитиною навчальна діяльність будувалася за принципом «Все із життя, все для життя». Д. Дьюї підкреслював необхідність опори на особистий досвід дитини і корисність діяльності для реального життя. У 20-х рр.. ХХ ст. методом проектів зацікавилися радянські педагоги (Б. В. Ігнатьєв, Є. Г. Кагаров, М. В. Крупенина, В. М. Шульгін, С. Т. Шацький). Його широко використовували в «трудову школу», так як придбання знань здійснювалося на основі та у зв'язку з працею учнів у рамках суспільно-корисних справ.

У педагогічному енциклопедичному словнику метод проектів описується як «система навчання, в якій знання та вміння учні набувають у процесі планування та виконання поступово складнішаючих практичних завдань - проектів». Науковці стверджують, що, «історичний досвід апробації даного методу показує, що дана педагогічна технологія не повинна бути домінуючою, але повинна бути органічно вплетена в освітній процес на ряду з іншими методами і технологіями навчання та виховання».

У педагогіці проектна діяльність розглядається як спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії, співпраці та співтворчості педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей.

Виділяють такі характерні риси проекту:
Співпраця і співтворчість усіх суб'єктів педагогічного процесу, при орієнтації на самостійність учнів;
Використання комплексу знань і навичок з різних областей;
Відповідність поставлених проблем реальним інтересам і потребам вихованців;
Чітка послідовність етапів реалізації проекту та роботи над ним;
Творча спрямованість, стимулювання самореалізації і само-актуалізації особистості;
Орієнтація на практичний, соціально-значимий результат.

Проект має наступні етапи:

1. Підготовчий: створення творчої атмосфери в колективі, націлювання учасників на пошук і виявлення конкретної, що відповідає їхнім інтересам проблеми, висунення гіпотез щодо її вирішення.

2. Організаційний: планування діяльності, вибір методів роботи, визначення джерел інформації, організація груп та ін

3. Діяльнісний: робота над проектом, проміжний контроль діяльності учасників, консультація з педагогом-координатором, підготовка до захисту проекту.

4. Презентатівной-оцінний: представлення результатів, захист проекту, аналіз і оцінка результатів і зробленого, виявлення успіхів і невдач, обговорення перспектив і тим нових проектів.

Роль проектної методики в навчанні важко переоцінити. Вона дозволяє реалізувати принципи проблемного та діяльнісного навчання, допомагає сформувати основні компетенції учнів. Робота над навчальними проектами сприяє розвитку конструктивного критичного мислення школярів, а також підвищенню мотивації до навчання. Дана педагогічна технологія розвиває навички самопрезентації та вміння спілкуватися, а значить - працює на соціалізацію особистості учня.

Застосовуваний в системі навчання метод проектів відіграє особливу сполучну роль, певною мірою відкриваючи перед учнями механізми взаємодії в, так званої, «дорослого життя», тому що в сучасному світі поняття «проект», як спосіб організації професійної діяльності та взаємодії в суспільстві, стає все більш популярним.

Такі особливості методу проектів, як опора на особистий досвід, пріоритет самостійної діяльності, переважання групової роботи і новизна дозволяють з великою впевненістю припустити успішність використання зазначеної технології на уроках іноземної мови. У наступному параграфі ми розглянемо особливості використання проектної методики в навчанні іноземної мови.

У навчанні іноземної мови метод проектів став особливо активно застосовуватися в кінці 80-х років ХХ століття.Починаючи з цього часу, провідні видавництва США і Європи випускають методичні посібники з використання проектів у викладанні іноземних мов. У вітчизняній практиці викладання іноземних мов метод проектів почав активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття, і нині дедалі більшого поширення.

При вивченні іноземної мови головне – навчання способам мовленнєвої діяльності, яка виступає засобом міжкультурної взаємодії. Мовленнєва діяльність - один із багатьох видів людської діяльності - це активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування, процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою.

Розрізняють 4 види мовленнєвої діяльності: аудіювання. говоріння, читання, письмо. Говоріння і письмо називають продуктивними видами мовної діяльності, аудіювання і читання - рецептивними.

У рецептивних вправах учень сприймає вербальну інформацію через слуховий або зоровий канал, а тим чи іншим способом показує, що він впізнає, розрізняє, розуміє усне чи писемне мовлення.Рецептивні уміння - аудіювання та читання - складаються на ґрунті рецептивних навичок:

-граматичних, тобто навичок розпізнавання граматичних та прогнозування синтаксичних структур усного або писемного мовлення;

-лексичних, тобто навичок розпізнавання звукових або графічних образів лексичних одиниць та їх безпосереднього розуміння;

-слухових, тобто навичок сприймання та розпізнавання звуків, звукосполучень, інтонації в усному мовленні;

- перцептивних, тобто навичок сприймання та розпізнавання букв, буквосполучень, знаків пунктуації в писемному мовленні.

Метою навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах є не сама мовна діяльність, а спілкування мовою, що вивчається.

При цьому важливо пам’ятати такі вимоги до процесу викладання іноземної мови:
Активна усна практика для кожного учня з метою формування умінь і навичок мовленнєвої діяльності і необхідного рівня лінгвістичної компетенції.
Надання учням можливості мислити, міркувати над можливими шляхами вирішення проблем з тим, щоб у центрі уваги була думка, а мова виступав у своєї прямої функції - формування і формулювання цих думок ».
Включення учнів в активний діалог культур, щоб мова сприймалася «як засіб міжкультурної взаємодії».

Даний підхід до навчання передбачає перенесення акценту «з усякого роду вправ на активну розумову діяльність учнів». Для чого, безумовно, підходить проектна діяльність.

У ході роботи над проектом учні опановують різні вміння і навички комунікативної діяльності. Вони вчаться працювати з текстами (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в іншомовному тексті), аналізувати та узагальнювати інформацію. У процесі створення проекту відбувається творчий процес генерації ідей, а також безпосереднє спілкування учнів з учителем і один з одним на іноземній мові. Учні опановують вміннями вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору.

Проекти, призначені для навчання мови, мають такі особливості:

· використання мови в ситуаціях, максимально наближених до умов реального спілкування;
акцент на самостійній роботі учнів (індивідуальної і групової);
вибір теми, викликає великий інтерес для учнів і безпосередньо пов'язаної з умовами, в яких виконується проект;
відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовності роботи відповідно до теми і метою проекту;
аочне представлення результату.
комунікативна спрямованість проектів;
пріоритет групової роботи в проектній діяльності;
підвищення ролі презентаційно-оцінного етапу, на якому відбувається захист проекту і рефлексія.

Метод проектів, будучи особистісно-орієнтованої технологією XXI століття, стає все більш затребуваним в системі освіти, в тому числі з причини його яскраво вираженою творчою, гуманістичної та соціальної спрямованості.

Проектна діяльність має чітко вираженою структурою і відмітними особливостями, серед яких можна відзначити відповідність особистісним потребам учнів, самостійність у роботі, творча спрямованість, орієнтація на практичний результат і т.д.

Використання методу проектів у навчанні іноземної мови певною мірою зумовлена ​​специфікою навчального предмета і характеризується комунікативною спрямованістю, ситуативної обумовленістю, інтеграцією знань з різних областей, необхідністю відбору мовного матеріалу для роботи і т.д.

Серед позитивних чинників можна назвати розвиток пізнавальних інтересів школярів, можливість під час самостійної роботи учнів більш ретельно аналізувати їхню діяльність з метою подальшого застосування особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, а також можливість передати провідну роль у діяльності самим учням і на якийсь час знизити напругу, що виникає у педагогічній діяльності.

У рамках проектної технології з'являється можливість використовувати цілий спектр методів: дискусії, мозкові штурми, пошукові та дослідницькі методи. Крім того метод проектів володіє великим виховним впливом, адже розвиває відповідальність, активної позиції і вміння доводити почате до кінця.

Метод проектів дозволяє також реалізовувати принцип вільного вибору і принцип опори на особистий досвід учнів, а значить - підвищувати мотивацію на навчальний процес, що надзвичайно важливо в нинішній ситуації розвитку негативного ставлення школярів до навчання.

Сама підготовка може будуватися по-різному. Іноді учнів спочатку націлюють на заключний проект, коли вся мовна діяльності відпрацювання матеріалу підпорядкована підсумкового результату. В іншому випадку учням пропонується проект лише після ознайомлення з темою.

Вчитель, як правило, займає позицію консультанта та координатора в самостійній діяльності учнів. Робота може бути організована по різному: тільки протягом уроків або супроводжуватися позаурочних консультаціями. Ступінь координації варіюється в залежності від особливостей колективу та етапів роботи. Так, наприклад, координація частіше за все є явною на підготовчому та організаційному етапах, але її роль помітно знижується на діяльнісному етапі.

У роботі можна використовувати дослідницькі, ігрові та творчі проекти. Однак, на наш погляд, перевага віддається ознайомчим проектам (їх можна визначити як органічний союз story projects (проекти з розповідей) і hand projects (ручні або конструктивні проекти).Такі проекти дозволяють вийти за рамки навчальної програми, залучаючи учнів до цінностей сучасної культури.Пошук нової інформації активізує пізнавальний інтерес школярів і розвиває вміння співпрацювати, працювати з різними джерелами інформації.

Проекти з англійської мови мають численні міжпредметні зв'язки, так як іноземна мова в даному випадку є засобом реалізації певної теми, яка може мати відношення до інших навчальних предметів, наприклад, літературі, історії, географії та ін

Максимальна реалізація можливостей методу проектів можлива на більш старших ступенях навчання (друга половина базової школи і старша школа), коли рівень знань і умінь учнів дозволяє реалізовувати великомасштабні проекти з залученням межпредметной інформації. Тим не менш, проектна діяльність присутній на всіх етапах навчання: у початковій, середній і старшій школі.

Зразки завдань для проектних робіт:

1. "Книга погоди" ("A weather book"). Діти виготовляють картки, де малюють схематичне зображення різних видів погоди, складають ці картки в конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти – "книги погоди". Під час уроку усно з’ясовується, яка погода надворі за допомогою карток (учні розкладають відповідні картки на парті, а вчитель на дошці) і фіксується опис погоди в "книгах".

2. Проекти "Навчаємось вчитися" ("Learning to learn") з практичними ідеями та порадами щодо роботи над мовою (вивчення слів, правил, робота з словниками та посібниками, читання оригінальної літератури, підготовка до екзаменів тощо). Результати такої роботи оформлюються у вигляді яскравих пам’яток.

3. Анкетування, інтерв’ю, дослідження на тему, що вивчається. Результат такої роботи оформлюється у вигляді таблиць із висновками та постерів) (survey, quiz).

4. Аудіо-екскурсія по місту (створення сценарію, запис на касету тексту екскурсії, прослуховування касети однокласниками).

5. Проектні роботи, які стосуються тем "Я, моя родина, мої друзі" "Учень та його оточення", "Зовнішність":

· розповідь про себе з опорою (для учнів початкового та середнього етапу навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у своєрідну "квітку", де на кожній "пелюстці" учень має розкрити певне питання (своє ім’я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні тваринки, уподобання тощо);

· "Родинні дерева";

· "Говорять зірки" ("Stars talking") – біографічні дані про знаменитість (робота оформлюється у вигляді реферату або постеру, учень має бути готовий відповідати на запитання однокласників, до участі у своєрідному інтерв’ю);

6. Проектні роботи для старших школярів з вищим рівнем знання мови на тему "Біографія" можуть бути "A life story", "Personal details", "Personality Questionnaire" тощо.

· "Transform your teacher", "A new image" (де беруться фотографія особи "до" та "після" перевтілення, - учні змінюють імідж тієї чи іншої людини);

· розклад уроків англійською мовою.

7.Проектні роботи, які мають вигляд рекламних постерів (планування вечірки, реклама гуртків чи клубів за інтересами, рекламні постери до фільмів тощо).

8. "Створи свою власну музичну групу" (до теми "Музика та музичні інструменти).

9. Проекти до теми "Їжа та продукти" ("Здорова їжа", "Сплануй обід", "Мій улюблений рецепт" тощо).

У роботі використовуються проекти різних видів:

- інформаційні («Shakespeare», «Shevchenko», рольові «Shopping», «Health», ігрові «Quizzes» , «Guess the Person», «Tree of Wishes»);

- рольові («Shopping», «Health», ігрові «Quizzes» , «Guess the Person», «Tree of Wishes»);

- дослідницько-пошукові («Our School», «Towns and Villages of Ukraine»);

- культурологічні («Australia», «USA»);

- екологічні («Ecology of Our Planet», «Save Our Earth»);

- проекти самоосвіти і самовиховання («About Myself», «Features of Character»);

- пізнавальні («Crosswords», «Mind Maps»);

- практично зорієнтовані («Christmas», «Easter»);

- літературно-творчі («Seasons», «If I Were…») тощо.

Умови ефективності використання методу проектів у навчанні англійської мови в школі

Дуже важливою є роль педагога, особливо на підготовчому етапі. Аналіз особливостей колективу, вироблення моделі поведінки протягом проекту у відповідності з цими особливостями, а також створення творчої, невимушеної атмосфери значно підвищують мотивацію учнів на роботу в проекті, їх націленість на успіх та бажання застосовувати отримані знання.

Вчителю необхідно виробити широкий спектр тем, які дозволять кожному учневі реалізовувати власні знання та використовувати особистий життєвий досвід у проектній діяльності. Це дозволить учневі усвідомлено й умотивовано висловлюватися і працювати над проектом, а значить - підвищить шанси на успіх і мотивацію до навчання.

Крім цього ситуація вибору теми допомагає виявити особливості та інтереси учнів. Все це дозволяє краще пізнати колектив, скоригувати подальшу педагогічну діяльність.

Також необхідна дуже грамотна і гнучка робота на організаційному етапі, коли відбувається розробка плану майбутньої діяльності, вибір методів роботи, організація груп, розподіл ролей і ін Педагогу слід враховувати рівень успішність з предмета, міжособистісні стосунки в колективі та інші особливості дітей.

Стереотип про те, що в групі «слабкі» учні потягнуться за «сильними» не завжди знаходить підтвердженя. Досить часто надмірна активність одних учнів пригнічує інших - не впевнених у собі або менш успішних учнів. Тому можна розділяти в одну групу учнів, менш здатних або успішних від однокласників, які відрізняються більш високими даними в їх предметі. Ситуація відсутності вираженого лідера в групі створює умови для розвитку активності та самостійності.

Використання опорних матеріалів та інструкцій, а також проведення презентації значно полегшує роботу над проектом. Проте потрібно усувати прогалини в навичках групової роботи, вмінні розподілити обов'язки і вибрати стратегії дій. Це говорить про необхідність подальшого систематичного розвитку навичок проектної роботи, самостійності та активності дітей. Подібна робота зможе помітно підвищити ефективність проектної роботи і ставлення до неї самих дітей. Адже, коли все виходить - відразу зростає бажання діяти далі.

Необхідно також приділяти більше уваги заключному, презентаційному етапу роботи над проектом. Проведення повноцінного захисту проектів і рефлексії дозволить учням більш усвідомлено підійти до роботи, в повній мірі зрозуміти їх практичну значущість своєї діяльності, а також підвищити самооцінку від усвідомлення важливості результатів та наявності значущих досягнень.

Таким чином, урахування особливостей конкретного учнівського колективу, створення ситуації вибору теми і форми роботи над проектом, органічне поєднання різних способів формування проектних груп, а також використання опорних матеріалів (з метою розвитку навичок проектної роботи) в кінцевому рахунку веде до підвищення ефективності використання методу на уроках іноземної мови. Використання методу проектів дозволяє підвищити ефективність вивчення іноземної мови, має високий виховний потенціал та можливості використання цього методу в рамках особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, формує загальні та предметні компетентності.

Проблемними моментами організації проектної роботи в середній школі можуть бути:

1. організація мовного спілкування в ході роботи;

2. міжособистісні проблеми у колективному спілкуванні;

3. організація роботи в групах;

4. інтеграція проекту у навчальний процес.

Для більш ефективного застосування методу проектів у навчанні іноземної мови повинні бути дотримані наступні умови:

1. можливість вибирати тему проекту і форму роботи;

2. використання опорних інструкцій, матеріалів, комп'ютерних технологій і.т.д.;

3. проведення роботи з розвитку навичок проектної діяльності;

4. використання різних методів формування проектних груп;

5. підвищення значення презентаційно-оцінного етапу роботи і т.д.

ВИСНОВКИ

1. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія представляє собою спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії педагога і вихованців у ході поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей і характеризується самостійністю учнів, опорою на особистісні потреби, особливості та досвід учнів, а також наявністю конкретних практичних результатів.

2. Використання методу проектів у навчанні іноземної мови передбачає врахування специфіки цього навчального предмета, що безпосередньо впливає на організацію проектної діяльності, а саме: передбачає здебільшого групову проектну роботу з акцентуванням комунікативної сторони процесу, додаткову роботу з відбору мовного матеріалу і важливість представлення результатів.

3. Для подолання труднощів в організації проектної роботи на уроках англійської мови та підвищення ефективності використання технології повинен бути врахований комплекс умов, що включає в себе: врахування особливостей колективу учасників проекту, грамотне формування груп, розвиток навичок проектної діяльності та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абишева Н.Ю. Ефективність застосування методу проектів на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі.[Електронний ресурс] / / ftp: / / lib. Herzen. Spb. Ru / text / abysheva _102_116_121. Pdf

2. Альтернативні моделі виховання в порівняльній педагогіці: Навчально-методичний комплекс для студентів педагогічних вузів [Текст] / Под ред. М.М. Певзнера і С.А. Расчетіной. - Новгород, 1994. - С. 172-183

3. Березіна, Т.В. Використання методу проектів на уроках англійської мови як засобу формування позитивного інтересу до іншомовної культури. / Т.В. Березіна [Електронний ресурс] / / collection. Edu. Ru / attach / 17/11175. Doc

4. Бехтенова, Є.Ф. Педагогічні умови формування проектної діяльності учнів: на матеріалі національно-регіонального компонента шкільної історичної освіти: дис. ... Канд. пед. наук. [Текст] / Є.Ф. Бехтенова. - Новосибірськ, 2006. - 276 c.

1. Венедиктова С.А. Проектна діяльність учнів на уроках німецької мови. [Текст] / / ИЯШ, 2002. - № 1 - C .11-14.

2. Гребенникова, О.А. Проектна діяльність як засіб розвитку пізнавальних інтересів старшокласників: Дис. ... Канд. пед. наук.[Текст] / О.А. Гребенникова. - Великий Новгород, 2005. - 181с.

3. Гребенникова, О.А. Проектна діяльність старшокласників: уподобання, мотиви, форми організації [Текст] / О.А.Гребенникова / / Вчені записки інституту безперервної педагогічної освіти. - Вип.6 - Великий Новгород: новго ім. Ярослава Мудрого, 2004. - Кн.2. - С.37-41

4. Іванова, Л. Проектування в навчанні: дидактичні принципи [Текст] / Л. Іванова / / Учитель. - 2004. - № 6. - С. 11-15

5. Кагаров, Є.Г. Метод проектів у трудовій школі [Текст] / О.Г. Кагаров. - Л.: «Брокгауз-Ефрон» - 1926. - 88с.

6. Коптюг Н.М. Інтернет-проект як додаткове джерело мотивації учнів. [Текст] / / ИЯШ, 2003 - № 3.

7. Кочетурова М. Метод проектів у навчанні мови: теорія і практика [Електронний ресурс] / / http://orus.slavica.org/node/235

8. Метод проектів у шкільній освіті [Електронний ресурс] / / method. Vladimir. Rcde. Ru / getblob. Asp? Id = 1100002960

9. Нехорошева А.В. З досвіду роботи з проектної методикою. [Текст] / / ИЯШ, 2002. - № 1. - C .18-21.

10. Пахомова, Н.Ю. Що таке метод проектів? [Текст] / Н.Ю. Пахомова / / Шкільні технології, 2004. - № 4. - С.93-96

11. Педагогічна енциклопедія. Т.1 / за ред. А.Г. Калашникова. [Текст] - М.: Працівник освіти, 1929 .- 193с

12. Педагогічний Енциклопедичний Словник / Гол. Ред. Б.М. Бім-Бад [Текст] - М.: Велика Російська енциклопедія, 2002. - 528с.

13. Петунін, О.В., Шошина, М.Ю. Виховна система «Майстерня досягнень» [Електронний ресурс] / / www. It - n. Ru / Attachment. Aspx? Id = 1080

14. Полат, Є.С. Метод проектів на уроках іноземної мови / [Електронний ресурс] / / http://distant.ioso.ru/library/publication/iaproj.htm

15. Полат, Є.С. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти [Текст] / Є.С. Полат. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 272с.

16. Сокова Г.А. З досвіду використання проектної методики на уроках англійської мови в 7 класі. / Г.А. Сокова / / ИЯШ, 2002.- № 4. - C .53-55.

17. Сіденко А.С. Метод проектів: історія і практика застосування. [Текст] / А.С. Сіденко / / Завуч, 2003. - № 6. - C .96-111.

18. Степанова Г.В. Метод проектів у навчанні (датська метод) [Електронний ресурс] / / kripk.onego.ru/divisions/vestnik/j05/05.doc

19. Тесліна О.В. Проектні форми роботи на уроці англійської мови. / / ИЯШ, 2002 .- № 3. - C .41-46.

20. Трубанева, М.М. Використання методу преоктов [Текст] / М.М. Трубанева / / Навчання англійській мові в російських школах: Матеріали IV Всеросійського семінару / Доповіді і виступи. - К.: Титул, 2001. - С. 68-76

21. Туркіна Н.В. Робота над проектом під час навчання англійської мови. [Текст] / / Н.В. Туркіна. - ИЯШ, 2002. - № 3. - C. 46-48Немає коментарів:

Дописати коментар